Své požadavky nám můžete sdělit zde:

Poptávkový formulář

Během několika hodin Vám připravíme cenovou nabídku.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SOUBORY COOKIE

 

Společnost Bohemia Translations s.r.o., IČO: 02464322, se sídlem Holandská 878/2, 639 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 81438 (dále jen „Bohemia Translations“), provádí zpracování vašich osobních údajů za účelem plnění zákonných a smluvních povinností a provozních potřeb souvisejících s výkonem podnikatelské činnosti v oboru překladatelství.

Účelem tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů je informovat vás jako návštěvníka těchto webových stránek, zákazníka, dodavatele nebo spolupracující osobu společnosti Bohemia Translations o tom, jakým způsobem a za jakým účelem zpracováváme údaje, které jsme od vás získali prostřednictvím elektronické, telefonické, písemné a osobní komunikace. Dále v tomto dokumentu proto uvádíme informace o našich postupech při ochraně osobních údajů a o možnostech, které máte v souvislosti se zpracováním informací o vás.

Zavazujeme se chránit a zpracovávat veškeré osobní údaje účelně a odpovědně, v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).

 

Co se rozumí osobními údaji

Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Mezi osobní údaje lze zařadit zejména jméno a příjmení, pohlaví, věk, datum narození, osobní stav, ale také např. IP adresu, e-mailovou adresu, telefonický kontakt atd.

 

Kdo je subjektem osobních údajů

Subjektem osobních údajů je každá fyzická osoba, k níž se předmětné osobní údaje vztahují.

 

Kdo je správcem osobních údajů

Správcem osobních údajů je podle nařízení GDPR každý subjekt, nerozhoduje jaké právní formy, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí za jím stanoveným účelem jejich shromažďování, zpracování a uchování.

 

Společnost Bohemia Translations jakožto správce údajů klade velký důraz na ochranu osobních údajů, ať už z pohledu jejich důvěrnosti, integrity nebo dostupnosti. Za tímto účelem máme zpracovanou interní dokumentaci, která obsahuje organizační, personální, technické a legislativní požadavky nezbytné pro ochranu osobních údajů. Nedílnou součástí dokumentu je i jasné definování bezpečné manipulace s osobními údaji v tištěné a elektronické podobě. Osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu nezbytném k výkonu naší podnikatelské činnosti, k plnění našich zákonných a smluvních povinností s ohledem na zajištění co nejlepších a nejkvalitnějších služeb zákazníkům, efektivní a bezproblémové spolupráce s našimi dodavateli a dalšími subjekty.

Osobní údaje nesdělujeme a neposkytujeme nepovolaným osobám ani třetím stranám. Za předpokladu, že bude nevyhnutelné předat některé údaje jinému subjektu z důvodu vyřešení konkrétního požadavku nebo obchodního případu, vždy si vyžádáme váš souhlas předem. V odůvodněných případech se může stát, že budeme muset poskytnout vaše údaje k dosažení souladu s právním požadavkem nebo pro výkon spravedlnosti, pokud nás veřejné orgány o toto požádají.

 

Kategorie údajů, které zpracováváme

Údaje, které jste nám poskytli mimo jiné prostřednictvím poptávkového formuláře na těchto webových stránkách, podepsané smlouvy o spolupráci, vyplněného dotazníku, životopisu, kopií certifikátů a osvědčení, osobní, e-mailové, telefonické či jiné komunikace s námi, případně jsme je vlastní činností získali z volně dostupných internetových zdrojů, jsou následující:

 • Jméno a příjmení nebo název firmy
 • Adresa místa podnikání, případně adresa bydliště
 • Identifikační číslo osoby (IČO), daňové identifikační číslo (DIČ), EU VAT ID
 • Kontaktní údaje: e-mailová adresa, telefonní číslo, název účtu Skype atd.
 • Platební údaje: číslo bankovního účtu, IBAN, měna, název účtu, údaje o bance atd.
 • Osobní informace poskytnuté v životopisu, případně e-mailem nebo telefonicky
 • Dosažené vzdělání a akademické tituly
 • Získané certifikáty a absolvované jazykové a jiné zkoušky
 • Pracovní pozice, kvalifikace, odborné znalosti, obory překladatelské činnosti a informace o vyhotovených projektech
 • Poskytované typy služeb (překladatelské, korektorské atd.) včetně jazykových kombinací a dohodnutých cenových podmínek za danou službu a kombinaci
 • Odhadovaná denní kapacita přeložených slov
 • Rozsah poskytování překladatelských služeb (plný nebo částečný úvazek), denní dostupnost a informace o aktuální volné pracovní kapacitě
 • Používaný software a překladatelské nástroje a aplikace
 • Hodnocení kvality překladů a provedené práce

 

Účel zpracování údajů
 • Uchování originálů získaných informací na jednom místě: shromážděné údaje (např. smlouvy, podmínky spolupráce, dotazníky, životopisy, e-maily apod.) ukládáme ve vyhrazené složce daného subjektu, a to za účelem zajištění integrity údajů a pro snadný přístup k nim.
 • Zadávání a realizace zakázek: výše uvedené údaje evidujeme v databázi, abychom u našich dodavatelů mohli poptávat provedení služeb podle kritérií, kterým je u konkrétní zakázky potřeba vyhovět (např. kombinace odborné způsobilosti, práce s požadovaným softwarem, zohlednění cenových podmínek, aktuální volné kapacity).

Některé údaje o vás ukládáme přímo v rámci dat dané zakázky. Zpravidla se jedná o jméno a příjmení, název firmy, typ, rozsah a cenu služby. Tyto informace jsou potřebné během realizace samotné zakázky a slouží např. také při fakturaci služeb k ověření či stanovení fakturované ceny za zakázku.

 • Plnění právních povinností: evidence a archivace dokladů pro potřeby účetnictví společnosti, realizace plateb a dalších obchodních transakcí, vyhotovení daňového přiznání atd.

 

Bezpečnost údajů

Nevyužíváme služeb zpracovatelů osobních údajů a údaje o vás zpracováváme sami jakožto správce údajů. Přístup k údajům mají pouze naši zaměstnanci; další osoby jen tehdy, když je potřeba vyhovět zákonným požadavkům. Máme zavedena technická a organizační bezpečnostní opatření, abychom vaše osobní údaje chránili v co nejvyšší míře zejména proti neoprávněnému přístupu k nim, zabránili jejich ztrátě, zneužití nebo vyzrazení. Ochranu údajů průběžně přizpůsobujeme aktuálnímu stavu techniky.

 

Doba uložení údajů

Vaše údaje archivujeme pouze po nezbytně dlouhou dobu a v minimálně potřebném rozsahu. V praxi se obvykle jedná o dobu, kdy trvá naše aktivní spolupráce, nebo dobu, během níž existuje reálná možnost navázání budoucí spolupráce. Údaje obsažené v účetních záznamech a na daňových dokladech uchováváme po dobu stanovenou platnými právními předpisy.

 

Práva subjektu údajů

Subjekt údajů má za předpokladu dodržení požadavků stanovených v obecně závazných právních předpisech mimo jiné následující práva:

 • Právo na informace – máte právo kdykoli si od nás vyžádat informace o svých osobních údajích uložených u nás.
 • Právo odvolat souhlas – pokud jste nám poskytli souhlas k použití osobních údajů, můžete jej kdykoli zcela nebo zčásti odvolat bez udání důvodu.
 • Právo na opravu – pokud vaše údaje uložené u nás nejsou přesné či správné, můžete nás kdykoli kontaktovat a nechat je námi opravit.
 • Právo na výmaz a omezení zpracování – máte právo na výmaz nebo omezení zpracování svých osobních údajů zpracovávaných naší společností. Pokud by výmaz odporoval zákonným, smluvním, daňově-právním, obchodně-právním povinnostem uchovávání nebo jiným zákonem stanoveným důvodům, může být místo výmazu vašich osobních údajů pouze omezeno jejich zpracování, o čemž bychom vás v takovém případě informovali.
 • Právo podat stížnost dozorčímu orgánu – pokud máte podezření, že jsou vaše osobní údaje zpracovávány v rozporu s platnou legislativou, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7.

V případě, že subjekt údajů uplatňuje u společnosti Bohemia Translations některé ze svých práv podle právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů a ze žádosti subjektu údajů nelze ověřit totožnost žadatele, nebo v případě, že má společnost Bohemia Translations oprávněné pochybnosti v souvislosti s totožností osoby podávající žádost, vyhrazuje si společnost Bohemia Translations právo požádat osobu uplatňující žádost o poskytnutí dodatečných informací k potvrzení totožnosti.

 

Zásady používání souborů cookie

Za účelem zdokonalení naší nabídky služeb nebo dalšího rozvoje a přizpůsobení webových stránek potřebám návštěvníků můžeme shromažďovat anonymní informace o využití a účelnosti těchto stránek. Například můžeme sledovat a analyzovat, které části webu návštěvníci prohlížejí, jaký internetový prohlížeč používají nebo jaké úkony provádějí na konkrétní stránce. Dále můžeme o návštěvnících stránek získávat pro účely statistického vyhodnocení některé anonymní údaje ze souborů „cookies“, což jsou malé datové soubory, které náš webový server posílá prohlížeči uživatele a jsou posléze uloženy na jeho počítači. Cookies běžně slouží k anonymnímu rozlišování jednotlivých uživatelů, je možné s jejich pomocí určit obsah, který si uživatel prohlížel, včetně data a času, zjistit IP adresu jeho počítače, nicméně nelze takto zjistit identitu uživatele. Soubory cookies napomáhají při poskytování základních funkcionalit těchto stránek, umožňují sledování a analýzu způsobu používání stránek. Získaná data vygenerovaná souborem cookie o užívání stránky, včetně vaší IP adresy, budou zpracována anonymně bez uvedení osobně identifikovatelných údajů.

Používání souborů cookies můžete odmítnout, čímž zabráníte sběru dat o vašem chování na webu www.bohetrans.cz. Učinit tak můžete volbou v nastavení svého internetového prohlížeče („Blokovat cookies“). Informace o způsobu nastavení souborů cookies v jednotlivých prohlížečích naleznete na webových stránkách jednotlivých prohlížečů. Vezměte prosím na vědomí, že pokud zablokujete cookies v nastavení svého prohlížeče, nebudete pravděpodobně moci využít některé funkce webových stránek Bohemia Translations.

Používáním webových stránek www.bohetrans.cz souhlasíte se zpracováváním údajů o vaší návštěvě, a to způsobem a k účelům shora uvedeným.

Webové stránky www.bohetrans.cz mohou obsahovat odkazy na jiné internetové stránky, které pro vás mohou být užitečné. Vezměte prosím na vědomí, že tyto weby třetích stran nemáme pod kontrolou a jejich postupy při ochraně soukromí se mohou od našich lišit. Nejsme tedy zodpovědní za praktiky třetích stran a obsah jejich webových stránek.

 

Kontaktní údaje společnosti Bohemia Translations

V případě jakýchkoli dotazů souvisejících s osobními údaji a/nebo za účelem uplatnění práv subjektu údajů nás neváhejte kontaktovat:

 • písemně na poštovní adrese: Bohemia Translations s.r.o., Holandská 878/2, 639 00 Brno, Česká republika
 • písemně na e-mailové adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • telefonicky na čísle: +420 530 335 322

 

Závěrečná ustanovení

Informace uvedené v tomto dokumentu odpovídají skutečnostem a právním předpisům platným a účinným v době zveřejnění tohoto dokumentu. Společnost Bohemia Translations si vyhrazuje právo provádět změny v tomto dokumentu, kdy aktualizovaná verze dokumentu bude vždy zveřejněna na těchto internetových stránkách.

Poskytnutím osobních údajů berete na vědomí skutečnosti uvedené v tomto dokumentu, zejména pak skutečnost, že je společnost Bohemia Translations oprávněna zpracovávat vaše osobní údaje shora uvedeným způsobem a za podmínek a v rozsahu shora uvedeném.

 

Naposledy aktualizováno: 10. května 2022

 

KONTAKTUJTE NÁS

Mobil: +420 778 153 056

E-mail: sales@bohetrans.com

Skype: bohemia_translations

PROVOZNÍ DOBA

Po – Pá  |  8.00–18.00 hod.

So – Ne  |  částečná dostupnost